ราศีผู้นำสร้างได้แค่เลือกใช้เก้าอี้สำนักงานที่เหมาะ

ราศีผู้นำสร้างได้แค่เลือกใช้เก้าอี้สำนักงานที่เหมาะ

เก้าอี้สำนักงาน MODENA เสริมโหงวเฮ้งสร้างราศีเถ้าแก่น้อย

บุคลิกภาพและการวางตัว เป็นสิ่งแรกที่จะปรากฎสู่สายตาของบุคคลได้ทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดและเวลาใดก็ตาม เช่น ในครอบครัว ในสังคม และในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะหากเป็นผู้ที่มีตำแหน่งในระดับหัวหน้าหรือผู้นำทีมด้วยแล้ว การมีบุคลิกภาพที่ดีก็จะเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการทำงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบนำไปสู่ความสำเร็จของทั้งตัวเองและองค์กรได้

ซึ่งในบทความนี้ MODENA FURNITURE มี 8 คุณสมบัติของบุคลิกภาพของผู้นำที่ดีและควรมีมาแนะนำ รวมถึงวิธีการที่จะมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำก็จำเป็นต้องมีการฝึกฝน พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถของตนเอง รวมถึงการเลือกใช้สิ่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานในทีมให้ดี ที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ท่าทางในการนั่ง และด้วยเก้าอี้สำนักงานที่มีคุณภาพที่จะส่งเสริมทำให้ผู้นั่งมีบุคลิกที่ดี ตลอดจนสุขภาพที่ดี ไม่มีปัญหาจากอาการปวดหลังมากวนใจ ไปติดตามรายละเอียดกันได้เลย

บุคลิกภาพคืออะไร?

ถ้ากล่าวโดยรวมแล้ว บุคลิกภาพ จะหมายถึง สภาวะทุกอย่างที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอก คือ การแสดงออกทางกาย ด้วยรูปลักษณ์ ท่าทางต่าง ๆ และคุณสมบัติภายใน คือ จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อออกมาให้ผู้อื่นเห็น โดยจะแสดงออกมาเป็นลักษณะนิสัย การคิดการตัดสินใจ รวมถึงทัศนคติและปรัชญาที่ยึดถือ ซึ่งล้วนมีผลและอิทธิพลต่อทั้งความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นเมื่อพบเห็น และจะเป็นพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ความประทับใจ การยอมรับนับถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ด้วย

ความสำคัญของบุคลิกภาพต่อการเป็นผู้นำที่ดี

การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นหนึ่งในทักษะของผู้ที่เป็นผู้นำควรจะมี เพราะมีส่วนที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน โดยบุคลิกภาพของผู้นำจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของในการทำงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน นอกเหนือจากการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งต่อลูกทีมที่อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยบุคลิกภาพการเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเชื่อใจ เคารพนับถือ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลรวมถึงองค์กร

นอกจากนี้ การมีบุคลิกภาพของผู้นำที่ทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี และผู้นำควรที่จะสามารถนำศักยภาพของสมาชิกในทีมที่ร่วมงานด้วยออกมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ หรือทักษะความสามารถของคนเหล่านั้นก็ตาม เพราะจะนำไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยง่าย

8 สิ่งที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

 1. มีบุคลิก รูปลักษณ์ และการวางท่าทางที่เหมาะสม
  ลักษณะท่าทางและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างแรก ซึ่งเป็นบุคลิกภาพทางกายภาพของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาร่างกายให้มีความสะอาด รวมถึงการแต่งกายที่ดูดี เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ตำแหน่งและวัยด้วย เหล่านี้ก็รวมกันเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้นำที่ดีในขั้นต้นได้นอกจากนี้ บุคลิกท่าทางต่าง ๆ ในการสื่อสาร ทั้งการพูด ยืน เดิน นั่ง เป็นสิ่งที่จะปรากฎสู่สายตาของผู้พบเห็นได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนและส่งเสริมบุคลิกให้ดูดีมีความเป็นผู้นำได้ ทั้งคอร์สการฝึกพูดให้ฉะฉาน ชัดเจน การปรับท่วงท่าในการยืนและเดินอย่างสง่างามมั่นใจ รวมถึงท่านั่งบนเก้าอี้สำนักงานที่ดูดี ก็จะทำให้มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
 2. มีความรอบรู้และใฝ่รู้
  อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีได้ ก็คือต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสายงานที่ตนเองควบคุมดูแลโดยตรงอย่างทะลุปรุโปร่ง และต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาต่อยอดงานด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาได้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานของทีมและองค์กร และหากสามารถศึกษาหาความรู้ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงานหลักที่รับผิดชอบ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเติมเต็มงานให้ดียิ่งขึ้นได้แล้ว ก็นับว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้นำที่ดีอีกข้อหนึ่งด้วย รวมถึงนอกจากการสร้างสรรค์และหาความรู้ให้กับตัวเองแล้ว ผู้นำที่ดีควรที่จะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับคนในทีมได้
 3. มีความกล้าหาญแบบผู้นำ
  ผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะต้องไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งที่จะเข้ามาทั้งดีและร้าย สามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้สำนักงานมาเผชิญหน้าได้อย่างไม่หวั่นไหว รวมถึงมีความโดดเด่น กล้าที่จะพูดและแสดงออก รวมถึงหากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ต้องกล้าที่จะยอมรับผิด แต่ก็ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีศิลปะ ไม่ใช้ความเกรี้ยวกราดหรืออารมณ์เข้ามาเป็นตัวเสริม เพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ แย่ลงได้
 4. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวก
  ในการทำงานทุกอย่างกว่าจะสำเร็จนั้น อาจต้องมีการลองผิด ลองถูก ทั้งผู้นำเองรวมถึงลูกน้องในทีม ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่สำหรับผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่มองโลกในแง่บวก ก็ย่อมพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ เมื่อลูกทีมมีปัญหาก็พร้อมที่จะลงมาให้ความช่วยเหลือ หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน มากกว่าการดุด่าหรือต่อว่าแบบซ้ำเติม หรือปล่อยให้ลูกทีมแก้ปัญหากันเองโดยที่ตนเองไม่ได้มาใส่ใจดูแล ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ทำให้ปัญหาถูกแก้แล้ว ยังเป็นการทำร้ายจิตใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกแย่หรืออคติมากกว่า
 5. เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น
  ผู้นำจำเป็นต้องมีการแสดงออกถึงความจริงจังในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะเสาะแสวงหาหนทางในการสร้างงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมา ซึ่งความกระตือรือร้นในที่นี้ หมายรวมถึงทั้งการที่ผู้นำมีความแอคทีฟ ไม่ได้นั่งสั่งการอยู่บนเก้าอี้สำนักงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรที่จะร่วมมือ ติดตาม ใส่ใจในขั้นตอนการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม รวมถึงมีการคิดวางแผนงานอื่น ๆ เพิ่มเติมล่วงหน้าแม้จะยังไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเบื้องบน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้มีมากขึ้นกว่าเดิม
 6. มีความอดทน
  ความอดทนก็เป็นบุคลิกภาพของผู้นำที่ควรมีอย่างมาก เพราะตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ทำให้สิ่งที่ต้องเผชิญมากขึ้นไปด้วย ทั้งความรับผิดชอบที่มากขึ้น ความกดดัน เคร่งเครียดต่องานและลูกทีม ซึ่งล้วนต้องใช้พลังงานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมาก ในการรักษาสภาพอารมณ์ให้ทนต่อทุกเสียงต่อว่า ที่อาจทำให้เกิดความโกรธได้ตลอดเวลา แต่ผู้นำที่มีบุคลิกภาพและความอดทนที่ดีจะสามารถควบคุมทั้งอารมณ์และสถานการณ์ด้วยการใช้เหตุผลเข้าแก้ไข ทำให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น
 7. มีความเป็นกลาง มีใจเป็นธรรม
  หากมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ผู้นำควรเคารพที่จะฟังเสียงจากทุกฝ่าย แล้วนำมาพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน โดยการมองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะความสนิทสนมส่วนตัวหรือสเน่หา และมีผลสำเร็จขององค์รวมเป็นหลักหรือได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ก็จะช่วยให้เป็นผู้นำที่น่ายกย่อง
 8. รู้จักกาลเทศะและถ่อมตน
  บทบาทของผู้นำย่อมต้องมีทั้งช่วงเวลาที่อาศัยการทำงานและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด และบางช่วงก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตาม ซึ่งการวางตัวไม่ว่าจะแบบใดก็ตามอย่างถูกที่และถูกเวลา ย่อมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่พบเห็นได้

สำหรับการมีบุคลิกภาพที่ดีของผู้ที่เป็นผู้นำหรือกำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนี้ แม้ว่าจะไม่ได้มีความรู้หรือความสามารถเหล่านี้ติดตัวมาแต่เดิมหรือเป็นพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เราก็สามารถฝึกฝนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพทางกายที่ปรากฎสู่คนทั่วไปภายนอก หรือบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตวิทยา และสังคม

เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการปรับบุคลิกภาพทางกาย โดยเฉพาะท่าทางในการนั่ง ถ้าหากเรานั่งได้อย่างถูกท่า นอกจากจะทำให้ดูสง่างาม น่าเชื่อถือแล้ว ยังทำให้สรีระจัดวางได้ถูกระเบียบ ช่วยไม่ให้เป็นผลลบต่อสุขภาพได้ด้วย ซึ่งการนั่งให้มีบุคลิกที่ดีก็เริ่มจากการเลือกใช้เก้าอี้สำนักงานที่มีคุณภาพ

โดยเก้าอี้สำนักงาน จาก Modena ที่เป็นเก้าอี้ผู้บริหารนั้น มีให้เลือกใช้งานหลายสิบรุ่น มากด้วยคุณประโยชน์ ทั้งดีไซน์ที่สวย ทันสมัย ส่งผลให้ผู้นั่งดูดี มาพร้อมกับ S-Curve Technology ทำให้พนักพิงของเก้าอี้สำนักงานโค้งรับกับกระดูกสันหลังของผู้นั่งอย่างลงตัว ช่วยให้ไม่ปวดหลัง นั่งทำงานได้นาน และยังมีเทคโนโลยีระบายอากาศ และกระจายน้ำหนักอย่างสมดุล ที่จะช่วยซัพพอร์ตให้ผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมลุยงานทั้งเล็กและใหญ่อย่างสบายในทุกระดับ จุดประกายความสำเร็จในการทำงานไปกับเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพและเสริมบุคลิกภาพที่ดีจาก modenafurniture.com สินค้ามีการรับประกันและจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://modenafurniture.com
โทร. 0-2184-5145, แฟกซ์. 0-2729-5008
Fanpage : https://www.facebook.com/modenafurniturethailand
Instagram : https://www.instagram.com/modenafurniture
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJqAnRj0iSji4NfdkdS1QRA
Email : info@modenafurniture.com
Line Official : @modenafurniture